Nieuws

Boeren werken in meer dan 400 projecten aan schoner en voldoende water en betere bodem

In het op 26 maart verschenen jaarverslag 2019 van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer kun je lezen over welke stappen afgelopen jaar zijn gezet binnen het programma DAW. Veel van de DAW-projecten ontvangen een Europese bijdrage. 

De kennis over goed bodembeheer onder de agrariërs groeit: steeds meer agrariërs werken via de projecten van het DAW aan schoon en voldoende zoetwater en doen meer kennis op over welke maatregelen effectief zijn voor hun omgeving én bedrijf. Zo werd in de projecten veel aandacht besteed aan het goed inzaaien van een vanggewas na mais, dat in 2019 verplicht werd gesteld om nitraatuitspoeling te verminderen. In het DAW-jaarverslag van 2019 is veel aandacht voor de succesvolle samenwerking en mooie praktijkverhalen.

Mooie praktijkvoorbeelden ondersteund door Europa

Vele nieuwe projecten zijn gestart in 2019, mede gefinancierd met POP-gelden. De succesvolle aanpak van Vruchtbare Kringloop, waarin gedurende een aantal jaren leren agrariërs van elkaar en experts over kringlooplandbouw en duurzaam bodem- en waterbeheer is zo’n voorbeeld. Vanuit de POP3-maatregel 16 (samenwerking voor innovatie) zijn dat de projecten:

Enkele gesubsidieerde Vruchtbare Kringloop projecten

In meerdere provincies zijn er ook Vruchtbare Kringloop projecten gesubsidieerd uit de POP3-maatregel 1 (kennisverspreiding):

Het volledige jaarverslag 2019 van Deltaplan Agrarisch Waterbeheer vind je hier.