Water

De wateropgave

Op het gebied van waterkwaliteit en waterkwantiteit is er in landbouwgebieden nog veel te doen. Het gaat daarbij onder meer om te hoge gehaltes aan meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen en het voorkomen van wateroverlast en verdroging. In het POP3 is veel geld beschikbaar voor maatregelen om de landbouw te steunen bij het nemen van maatregelen om te voldoen aan de doelen uit de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Nitraatrichtlijn. De provincies stellen maatregelen open op het terrein van innovatie, investeringen, samenwerking, kennisverspreiding en niet productieve investeringen. Om de totale wateropgave te realiseren, worden naast POP3 ook andere financieringsbronnen ingezet.

Initiatieven (13)