Nieuws

Deskundigen gezocht voor vijf nieuwe Focus Groups

In april 2019 starten er maar liefst vijf nieuwe Focus Groups:

1.    Bee health and sustainable beekeeping
2.   
Diversification opportunities through plant-based medicinal and cosmetic products
3.   
Soil salinization
4.   
Protecting agricultural soils from contamination
5.   
Reducing antimicrobial use in poultry farming

Voor al deze onderwerpen worden deskundigen gezocht. Focus Groups zijn tijdelijke groepen van experts die zich richten op een specifiek onderwerp en kennis en ervaring delen. De deskundigen kunnen boeren, adviseurs, wetenschappers of andere relevante actoren zijn. Elke groep zoekt naar praktische, innovatieve oplossingen voor problemen of kansen in de landbouw. De Focus Groups komen tweemaal bijeen en maken een rapport met conclusies en aanbevelingen.

Heb je praktische ervaring of specifieke kennis over deze onderwerpen, solliciteer dan voor één van deze groepen. Deelnemers moeten ervaringen kunnen inbrengen vanuit de praktijk of vanuit het onderzoek. Meld je uiterlijk 11 februari 2019 aan. Klik hier voor meer informatie en het inschrijfformulier.

Focus Groups

1.    Bijengezondheid en duurzame bijenteelt

De vraag waarmee deze groep aan de slag gaat is: hoe kan de bijenteelt worden beschermd ten aanzien van plagen en ziekten, intensivering van de landbouw en klimaatverandering?

De focusgroep voert de volgende hoofdtaken uit:

 • Identificatie van duurzame imker-methoden en -instrumenten om de uitdagingen van de klimaatverandering het hoofd te bieden en plagen en ziekten beter onder controle te houden.
 • Identificatie van duurzame landbouwpraktijken (op perceel-, boerderij- en landschapsniveau) die van invloed zijn op de bijenteelt.
 • Inventarisatie van de bestaande kennis over het effect van milieu- en klimatologische omstandigheden, bijenteeltmethoden en landbouwpraktijken op de gezondheid en productie van bijen.
 • Bepalen van de onderzoeksbehoeften uit de praktijk en voorstellen maken voor verder onderzoek

2.    Diversificatie door het ontwikkelen van op planten gebaseerde medicinale en cosmetische producten

Vraag: Hoe kansen creëren voor boeren ten aanzien van innovatieve waardeketens van op planten gebaseerde medicinale en cosmetische producten?

Hoofdtaken:

 • Verzamelen van gegevens, studies en bestaande kennis over planten die voor medicinale en cosmetische doeleinden gebruikt kunnen worden.
 • Identificeren van bestaande waardeketens van op planten gebaseerde medicinale en cosmetische producten waarin boeren een substantiële rol spelen.
 • Beoordelen van de economische levensvatbaarheid en milieuprestaties van deze waardeketens
 • Voorstellen doen voor innovatieve bedrijfsmodellen om productie, agribusiness en toegepast onderzoek te bevorderen.
 • Identificeren van onderzoeksbehoeften in de praktijk en mogelijke lacunes in technische kennis.

3.    Bodemverzilting

Vraag: Hoe kan de landbouwproductiviteit worden gehandhaafd door verzilting van de bodem te voorkomen, te verminderen of zich daarop aan te passen?

Hoofdtaken:

 • Inventariseren van Europese gebieden die zijn beïnvloed door bodemverzilting en de huidige landbouwmethoden in deze gebieden
 • Identificeren en beoordelen van de duurzaamheid van goede landbouwpraktijken om verzilting van de bodem tegen te gaan in verschillende klimaatgebieden
 • Onderzoeken van de kansen van lokaal aangepaste rassen die (meer) tolerant zijn voor zoutstress.
 • Beoordelen van het potentieel van kleine gewassen met verhoogde tolerantie voor zoutstress.
 • Identificeren van onderzoeksbehoeften in de praktijk en mogelijke lacunes in kennis over verzilting van de bodem

4.    Bescherming van landbouwbodems tegen verontreiniging

Vraag: Hoe kan bodemverontreiniging in de landbouw worden voorkomen en hoe kunnen verontreinigde bodems worden schoon gemaakt?

Hoofdtaken:

 • Identificeren van de belangrijkste bodemverontreinigende stoffen in verschillende regio’s en de uitdagingen hiervan.
 • Bestuderen van de bestaande kennis over manieren om bodemverontreiniging te meten en informatie te delen.
 • Identificeren van de innovatieve methoden om bodemverontreiniging te voorkomen
 • Identificeren van goede praktijken om bodemverontreiniging in de landbouw te voorkomen en te verhelpen.
 • Identificeren van onderzoekbehoeften in de praktijk en doen van voorstellen voor verder onderzoek.

5.    Verminderen van antimicrobieel gebruik in de pluimveehouderij

Vraag: Hoe het gebruik van antimicrobiële behandelingen bij pluimvee te verminderen om de verspreiding van antimicrobiële resistentie tegen te gaan?

Hoofdtaken:

 • Identificeren van innovatieve methoden om het gebruik van antimicrobiële middelen te verminderen of zelfs te stoppen.
 • inventariseren van alternatieven voor antimicrobiële middelen, waaronder vaccinatie, voeding en fokkerij
 • Analyseren van de economische implicaties (kosten-batenverhouding, risico's, investeringsbehoeften) van deze alternatieve praktijken.
 • Identificeren van onderzoekbehoeften in de praktijk en doen van voorstellen voor verder onderzoek.
 • Inventariseren van goede praktijken om houding, gewoonten en gedrag van landbouwers, adviseurs en dierenartsen te veranderen.