Nieuws

Duurzaamheidsplan van de bollensector, ook POP3 draagt bij

“Een robuust teeltsysteem met de natuur als partner”, dat is het uitgangspunt van de kersverse visie van de bollensector. Een visie die de koers voor de komende jaren uitzet en een oplossingsrichting aandraagt voor de uitdagingen waar de sector voor staat. Ondernemers in de bollensector worden geconfronteerd met flinke knelpunten. In de visie Vitale Teelt 2030 gaat de sector deze uitdagingen te lijf door in te zetten op duurzaamheid, technologische ontwikkelingen en biodiversiteit.  Ook vanuit POP3 wordt bijgedragen aan de uitdagingen van de bollensector. In dit bericht worden een paar voorbeelden genoemd.

Uitdagingen van de sector

In het plan worden o.a. de volgende uitdagingen benoemd:

  • Steeds hogere kwaliteitseisen aan het product
  • Een afnemend middelenpakket
  • Terugbrengen van het energiegebruik
  • Meer kans op extreem weer, wateroverlast, droogte en verzilting.
  • Duurzamer bodembeheer door onder andere gebruik biologische bestrijdingsmiddelen en het ontwikkelen van preventie- en waarschuwingssystemen

POP3-projecten dragen hun steentje bij

De initiatiefnemers werken de visie uit in een onderzoeks- en uitvoeringsprogramma. POP3-maatregelen kunnen ook bijdragen aan de gestelde doelen. Onder andere door de maatregel Fysieke investeringen, waarbij ondernemers subsidie kunnen krijgen voor duurzame investeringen, en door de maatregel Samenwerking voor Innovatie. Via deze laatste maatregel worden op dit moment de volgende projecten in de bollenteelt uitgevoerd:

  • Project in Overijssel: De ontwikkeling van een duurzaam en economisch verantwoord leliebollenspoelproces. In dit project wordt een innovatief spoelproces van leliebollen getoetst en praktijk klaar gemaakt. Het systeem heeft als doel een gesloten kringloop voor water en grond te realiseren.
  • Project in Zuid-Holland: Beter organisch bemesten voor beter water: ontwikkelen van een integraal duurzaam bodembeheer in de Bollenstreek. Hiermee worden emissies naar het grond- en oppervlaktewater voorkomen. Organische reststromen en de teelt van tussengewassen zijn hierbij input om de kringloop van grondstoffen te sluiten, met name van fosfaat.
  • Project in Noord-Holland: Data gedreven kweken en broeien van bloembollen. Een data science systeem wordt ontwikkeld dat alle informatie uit de bedrijfsprocessen verzamelt en het management ondersteunt.