Innovatie

Europees project demonstreert het winnen van mineralen uit reststromen

Hoe haal je op een efficiënte manier nutriënten uit organische reststromen in de landbouw? Hoe kunnen uit deze reststromen meststoffen van hoge kwaliteit worden  geproduceerd? Daar gaat het EU-project SYSTEMIC over dat onlangs is gestart. In 5 demonstratieprojecten laat men zien hoe dierlijke mest, zuiveringsslib en plantenresten gerecycled kunnen worden. Ook een aantal innovatieprojecten van POP3 zijn gericht op het winnen en toepassen van hoogwaardige meststoffen uit dierlijke mest.

SYSTEMIC is een consortium met 15 deelnemers. Het wordt voor de periode 2017 – 2020 financieel gesteund door het Horizon 2020 Onderzoeks- en Innovatieprogramma van de Europese Unie. Het consortium staat onder leiding van Oscar Schoumans van de WUR. Het project moet aantonen dat met innovatieve technieken de behandeling van de reststromen naar een hoger plan kan worden getild. Het terugwinnen van nutriënten staat  centraal, maar ook het produceren van energie.

Afhankelijkheid van niet-hernieuwbare grondstoffen
Stikstof, fosfor en kalium zijn de belangrijkste nutriënten voor gewassen. Schoumans: “De helft van de stikstof en fosfor wordt gemaakt uit fossiele bronnen en met gebruik van veel fossiele energie. Dat kan en moet anders. Dat kan door het hergebruiken van meststoffen uit organisch afval, dierlijke mest en zuiveringsslib. Hierdoor wordt de landbouw weer een stuk duurzamer.”

Het huidige systeem heeft negatieve effecten op het milieu. Het terugwinnen en hergebruik van nutriënten uit reststromen moet een veel duurzamere situatie opleveren. SYSTEMIC wil daaraan bijdragen door het verminderen van onze afhankelijkheid van niet-hernieuwbare grondstoffen, aan het verminderen van de emissies van broeikasgassen en aan het verminderen van de bodem-, water- en luchtverontreiniging.

5 demonstratieprojecten
Het SYSTEMIC-project laat in 5 demonstratieprojecten door heel Europa heen zien hoe nutriënten op een economisch verantwoorde manier uit afval herwonnen kunnen worden. Het demonstratiebedrijf in Nederland is Groot Zevert Vergisting. Deze biovergistingsinstallatie levert via een directe leiding jaarlijks 8 miljoen kuub biogas aan de fabriek van Friesland Campina in Borculo. Schoumans: “We willen op de demonstratiebedrijven laten zien hoe uit die reststromen meststoffen van hoge kwaliteit gemaakt kunnen worden. Als het ons lukt om interessante business cases te maken kan het snel gaan. Dan dragen we bij aan de uitbreiding van de nutriëntenterugwinning in Europa.”

POP3 Innovatieprojecten
In een aantal innovatieprojecten van het POP3 wordt eveneens gewerkt aan het winnen van meststoffen uit dierlijke mest. Een voorbeeld daarvan is het project “Mineralen op Maat” in Gelderland. In dit project wordt de mestkraker doorontwikkeld. Harm Wientjes van DLV Advies is projectleider. Wientjes: “Met de mestkraker halen we stikstof en fosfaat uit dunne rundveemest.  We maken er dus een hoogwaardiger meststof mee. Het uiteindelijke doel is de kringloop te sluiten in een gebied in de Achterhoek. In dat gebied werken drie melkveehouders samen met een paar akkerbouwers. Een gebied van 1000 ha gaan we volledig bemesten met lokale mest.”