Water

Friesland investeert ruim tien miljoen in waterkwaliteit

De provincie en het waterschap in Friesland investeren samen 10,3 miljoen euro in landbouwprojecten die bijdragen aan een betere waterkwaliteit. Dit bedrag is een onderdeel van POP3. In totaal heeft de provincie voor de komende vijf jaar 34 miljoen euro beschikbaar voor waterdoelen in Friesland. Daarvan is 17 miljoen euro afkomstig uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Mix aan maatregelen

Gedeputeerde Sietske Poepjes, Marian Jager-Wöltgens van het Wetterskip en Tineke de Vries van LTO Noord sloten vandaag een overeenkomst. Op de rol staan het verminderen van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen, de aanleg van natuurvriendelijke oevers en groene waterzuiveringen. De betrokken partijen streven naar een optimale mix van maatregelen voor zowel boerenerf, bodemgebruik als inrichting van vaarten en sloten. Het geld gaat bij voorkeur naar gebiedsgerichte projecten waarbij meerdere agrariërs samenwerken. Hierbij is ook ruimte voor een combinatie met klimaatmaatregelen, zoals het creëren van extra waterberging. Vorige week werd in Drenthe nog 8 miljoen gereserveerd voor waterkwaliteit.

Minder fosfaat en stikstof

In het kader van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, opgesteld door LTO Nederland en de Unie van Waterschappen, neemt de land- en tuinbouwsector het initiatief voor projecten die bijdragen aan een duurzaam watersysteem. Bijvoorbeeld het project ‘Schoon erf, schoon water’. Hiermee willen Wetterskip Fryslân, LTO Noord, de Nederlandse Melkveehouders Vakbond en de Agrarische Jongeren Friesland in de periode tot 2021 de afspoeling van stoffen zoals fosfaat en stikstof van erven van melkveebedrijven in Fryslân met 80 procent verminderen.