Informatie

POP3, wat is het?

De Europese regeringsleiders hebben in 1999 in Berlijn besloten om het platteland van Europa te versterken. Dit besluit staat bekend als ‘Agenda 2000’. Om dit goed tot uitwerking te laten komen, maakt het Europees Fonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) sinds 2000 deel uit van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. De Nederlandse uitwerking hiervan is het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP).

Nederland ontvangt van de Commissie ten behoeve van de uitvoering van haar plattelandsontwikkelingsprogramma circa 607 mln. euro aan Europese subsidie uit het Europees Fonds voor de Plattelandsontwikkeling (ELFPO). Daarnaast levert de Nederlandse overheid (Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen) een eigen bijdrage aan het programma van minimaal eenzelfde bedrag.

Bij het huidige programma 2014-2020 (POP3) is sprake van samenwerking tussen Rijk en provincies. Zij hebben maatregelen geformuleerd die moeten bijdragen aan de versterking van het Nederlandse platteland. Het programma richt zich op vijf thema's:

1. Versterken van innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht;
2. Jonge boeren;
3. Natuur en landschap;
4. Verbetering van waterkwaliteit;
5. LEADER

Zo zorgt het plattelandsbeleid ervoor dat landbouwbedrijven innovatiever gaan werken en internationaal kunnen concurreren.

Meer informatie over POP3 kun je vinden op de website van het Regiebureau POP. Hier vind je ook het vernieuwde Handboek voor aanvragers POP3 subsidie (versie juni 2018). Dit handboek geeft uitleg over de procedures en regelgeving.

 

 

 

Innovatie

De landbouw moet blijven vernieuwen. Door innovaties ontstaan nieuwe verdienmogelijkheden voor boeren en tuinders en wordt de landbouw duurzamer.

Agrariërs

In de landbouwsector is bedrijfsovername vaak een groot probleem omdat hiermee veel geld gemoeid is.

Agrarisch natuurbeheer

Het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) is een zesjarige subsidie voor het verbeteren van de biodiversiteit, de waterkwaliteit en het wate

Water

Op het gebied van waterkwaliteit en waterkwantiteit is er in landbouwgebieden nog veel te doen.

LEADER (lokale initiatieven)

De LEADER aanpak stimuleert samenwerking en innovatie van onderop en draagt zo bij aan de sociaaleconomische ontwikkeling van het platteland.

Openstellingen