Innovatieproject

Prei uit de grond

Beschrijving project

Probleem

Prei is een gewas met een hoge stikstofbehoefte. Alleen is prei op de zandgronden een gewas waar nitraat makkelijk uitspoelt. Door de scherpe gebruiksnormen wordt het voor de sector steeds moeilijker om kwalitatief goede producten te telen. In dit project wordt ingezet op emissieloos prei telen.

Aanpak

  • Uitvoeren van een kleinschalige proef om inzicht te krijgen of preiteelt op droge mist mogelijk is. Als blijkt dat preiteelt binnen dit systeem mogelijk is, wordt het verder geoptimaliseerd.
  • Het uitvoeren van experimenten gericht op het vaststellen van de samenstelling van de droge mist, geschikte preirassen en verdere technische aanpassingen aan het systeem.
  • Ontwerp voor een pilotsysteem dat bij één van de deelnemende bedrijven wordt geplaatst.
    Zowel het teeltsysteem, de opbrengsten en de kwaliteit van de prei worden gemonitord. Afgesloten wordt met een evaluatie en het benoemen van verbeterpunten.

Verwacht resultaat

Een teeltsysteem voor prei uit de grond wordt ontwikkeld op basis van “droge mist” waarin mineralen zijn opgenomen. Dit is een volledig gesloten systeem waarbij geen emissies meer zijn naar bodem, lucht of water.

 

Website
https://www.LLTB.nl  
https://www.urbanponics.nl">https://www.urbanponics.nl  
https://www.deondernemer.nl/nieuwsbericht/171754/hoe-een-start-up-de-tuinbouwsector-op-zijn-kop-gaat-zetten  
https://www.stimulus.nl/mit-zuid/project/ontwikkeling-urban-farming-principe/

Prei uit de grond

Projectleider

Arend Jan Cuperus
LLTB
06 - 51 49 02 78
acuperus@arvalis.nl

Partner(s)

  • Urban Ponics