Innovatieproject

Proeftuin Vruchtbare Kringloop Zuid-Holland

Projectbeschrijving

Probleem

Zuid-Holland kent verschillende agrarische bedrijfstakken: Veehouderij, Akkerbouw, Bollenteelt, Boomteelt en Fruitteelt. Dit biedt kansen voor het stimuleren van kringlooplandbouw op de bedrijven zelf, maar ook tussen de verschillende landbouwsectoren.

Aanpak

Aan de hand van een inventarisatie worden zes tot acht voorbeeldprojecten geselecteerd. Met ondernemers in de keten wordt hier verder uitwerking aan gegeven, waarbij opgedane kennis en ervaring breed wordt gedeeld en er een basis van kennis ontstaat over de vruchtbare kringlopen in de breedste zin.

Doel

Samenwerking tussen agrarische sektoren en partners in de Zuid-Hollandse voedselketen bewerkstelligen om duurzame innovaties in de praktijk uit te proberen en diverse kringlopen te sluiten. En bovendien financiële meerwaarde te creëren voor agrariërs en ketenpartners in de Zuid-Hollandse voedselketen. Voor de proeftuin gaan we op zoek naar verschillende cross-over modellen tussen diverse agrarische bedrijfstakken. Belangrijk daarbij is dat de vraagstelling van onderaf komt en er een samenwerking ontstaat in de keten en tussen de verschillende agrarische sektoren.

Website: Vruchtbare kringloop Zuid-Holland

Bij de foto: Mais na een week met strokenfrees

Vruchtbare Kringloop Zuid-Holland.

Projectleider

Inge van Paassen
LTO Noord
06 3153 6331
ivpaassen@projectenltonoord.nl

Partner(s)

  • PPO Agro Advies
  • Jan Ras en zonen