Innovatieproject

Testfaciliteit Gezonde varkensvleesketen

Beschrijving project (project is afgerond)

Probleem

De marktpositie van varkenshouders en de varkensvleesketens in een anonieme markt is zwak. Die kan worden versterkt als naar supermarkten en consumenten kan worden aangetoond dat een product onderscheidend en zelfs uniek is middels metingen en via certificaten.

Aanpak

  • In het project Testfaciliteit gezonde varkensketen wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een mobiel laboratorium, dat op locatie voer, water, mest, reinheid en stalklimaat analyseert. Voordeel ten opzichte van een ‘vast’ laboratorium is dat de resultaten meteen beschikbaar zijn.
  • Twee voorbeeldstallen worden eerst ingericht met meetapparatuur en vervolgens opgewaardeerd tot proefstallen. Hier kunnen ook derden proeven uitvoeren.
  • Op termijn komt er een integraal certificeringssysteem waarmee richting supermarkten en consumenten wordt aangetoond dat het vlees veilig is, de arbeidsomstandigheden goed zijn en voor de direct omwonenden geen overlast wordt veroorzaakt.

Eindresultaat

Met metingen kan een varkenshouderij gerealiseerd worden die gezond is voor mens en dier. De activiteiten dragen hieraan bij, doordat de juiste apparatuur is gevonden en getest om tot metingen te komen die in beeld kunnen gaan brengen wat de kwaliteit is van voer, water, en het stalklimaat. Dit gaat bijdragen aan inzicht waardoor verbeteringen kunnen worden doorgevoerd en dat uiteindelijk leid tot het realiseren van een varkenshouderij die gezond is voor mens en dier. Zowel naar collega's als naar overheden heeft de aanpak perspectief geboden naar nieuwe methoden voor een gezonde toekomst voor dieren en bedrijven.  Concreet:

  • De geplande installatie van sensoren, connecties, datamanagement en analysetools (in het kader van smart farming, sturing van het microklimaat en nauwgezet gezondheidsmanagement) in de dierverblijven is gerealiseerd. De uitstraling van de locaties wordt verhoogd door het feit dat beide stallen de proefstalbeschikking regeling ammoniak en veehouderij voor bijzondere emissiefactor verkregen hebben en dat Provincie Brabant de stallen heeft aangewezen tot testlocaties beperking emissie.

  • Mobiel lab: De geplande investeringen in bus en apparatuur zijn gedaan. Aanvankelijk was gedacht om alle apparatuur van het mobiele laboratorium in een bus te bouwen, later is gekozen om het laboratorium nog mobieler te maken, met analysekits die op locatie kunnen blijven staan. Daarmee is het mobiel laboratorium ook geschikt voor langduriger metingen op een locatie.

Website
https://www.zlto.nl/projecten/testfaciliteit-gezonde-varkensvleesketen

varkensvlees

Projectleider

Peter Paree
ZLTO
06-2121 2435
peter.paree@zlto.nl

Partner(s)

  • De Hoeve B.V.
  • Kewi Services
  • Vewi Techniek
  • Mts. Verhoeven