Nieuws

Innovatieprojecten POP3 en Topsectoren verbinden

Zowel de innovatieprojecten van POP3 als van de Topsectoren dragen bij aan een toekomstbestendige landbouw. Het doel van beide programma’s is gelijk, maar de benadering verschilt. Innovatie in POP3 is gericht op innovatie in en door de praktijk. Van en door boeren, vaak met steun van kennisinstellingen of andere deskundigen. Voorstellen worden door de praktijk aangedragen. De innovatieprojecten in deTopsectoren worden geprogrammeerd via een meerjarige agenda en hebben vaak een meer fundamentele kennisvraag.  Het Regiebureau POP draagt bij aan het verbinden van deze innovatieprojecten.

Innovatie in POP3

Het ontwikkelen van innovaties op praktijkniveau gebeurt in POP3 met de maatregelen ‘Samenwerking voor innovatie’ en ‘Samenwerking in het kader van EIP’. In totaal is in de programmaperiode van POP3 hiervoor 65 mln. euro beschikbaar. Met dit budget kunnen naar verwachting 200 projecten worden gefinancierd. Op dit moment zijn ongeveer 100 projecten daadwerkelijk in uitvoering.

EIP-Agri (European Innovation Partnership voor de landbouw) is een nieuw onderdeel van het POP. Het uitgangspunt is het ontwikkelen van innovaties met een breed samengestelde groep, zogenaamde Operational Groups, in de praktijk. In deze groep zit minimaal één boer of tuinder. Daarnaast kunnen er onderzoekers, adviseurs, partijen uit de keten, ngo’s etc. deelnemen. Projectplannen op allerlei terreinen kunnen tijdens een openstelling bij de provincies worden ingediend, waarna deze op kwaliteit worden beoordeeld. Aan deze vorm van bottom-up innovatie ligt dus geen breed afgestemde agenda ten grondslag. Er worden innovaties ontwikkeld die voortkomen uit praktijkvragen en die door  landbouwers worden uitgevoerd. Daarmee is de kans groot dat er innovaties worden ontwikkeld die door de praktijk gewenst zijn en snel in de landbouwpraktijk worden toegepast.

Innovatie in de Topsectoren

De programmering van innovaties via de Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmateriaal verloopt anders. Voor het opzetten en financieren van onderzoeks- en innovatieprojecten worden meerjarige agenda’s opgesteld. Dit zijn breed gedragen agenda’s van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden, waarin sectorale en maatschappelijke thema’s zijn opgenomen. De agenda van Agri & Food loopt van 2018 tot en met 2021 en hiervoor is 65 miljoen euro beschikbaar, zowel publiek als privaat geld. De agenda van Tuinbouw & Uitgangsmateriaal heeft eveneens betrekking op deze 4 jaar en hiervoor is 72 miljoen euro beschikbaar.

Verschillen en raakvlakken

De benadering van POP3 en de Topsectoren verschilt dus. De innovatiemaatregelen in POP3 zijn praktijk gedreven; beschikbare wetenschappelijke kennis wordt omgezet naar de praktijk. Binnen de Topsectoren wordt wetenschappelijke kennis ontwikkeld voor maatschappelijke vraagstukken in de pre-competitieve fase. Door deze verschillen in benaderingswijzen kunnen de beide instrumenten elkaar prima aanvullen.

Door beide landbouw-georiënteerde Topsectoren is de oogst van de vorige periode in beeld gebracht: Agri & Food  en Tuinbouw & Uitgangsmateriaal. Al bladerend door de rapportages worden ook de raakvlakken tussen de Topsectoren en POP3-innovatie zichtbaar. Een tweetal voorbeelden:

  • In een T&U-project “Gebruikmaken van lichtkleuren om gewasontwikkeling te sturen”  wordt een alternatief geboden voor het gebruik van chemische remstoffen bij potplanten. In Gelderland wordt met POP3-geld een systeem ontwikkeld om met LED-verlichting bij potplanten eveneens het gebruik van groeiremmers te verminderen.
  • Het A&F-project Meerwaarde Mest en Mineralen2 ontwikkelt een proces waarbij fosfaat en stikstof uit dierlijke mest worden teruggewonnen. In het POP3 project Mestverwerking met Vortex wordt een systeem ontwikkeld om de ammonium uit dierlijke mest te halen, waarbij minder loog wordt gebruikt.

Verbinden van projecten

Om van elkaar te leren en om elkaar te inspireren is het van belang dat de ontwikkelde kennis snel wordt gedeeld. Daarvoor is het zinvol dat er verbindingen zijn tussen het onderzoek van de Topsectoren en de meer praktijkgerichte  POP-projecten. In sommige gevallen weten de betrokkenen elkaar prima te vinden, zeker in de kleinere sectoren. In andere gevallen is dat minder vanzelfsprekend.

Het Regiebureau POP wil daarom het leggen van verbindingen faciliteren. Ons uitgangspunt daarbij is het creëren van meerwaarde voor de POP3-innovatieprojecten. Eén van de manieren om dit te doen is via het organiseren van sectorale en thematische Netwerkbijeenkomsten. Een eerste Netwerkbijeenkomst is gehouden op 12 april voor de melkveehouderij.  De Netwerkbijeenkomsten voor de akkerbouw/vollegrondsgroenten en nieuwe ketens/nieuwe markten zullen na de zomervakantie plaatsvinden. Hierover zult u later worden geïnformeerd.