LEADER (lokale initiatieven)

Filter op thema

LEADER Noardwest Fryslân

Het LEADER-gebied omvat de gemeenten: Harlingen, Franekeradeel, Het Bildt, Menameradiel, Littenseradiel, Leeuwarderadeel.

LEADER-secretariaat
via het projectbureau van Streekwurk in Franeker:

Streekwurk Noardwest Fryslân
Raadhuisplein 1
8801 KX Franeker
Tel: 0517 - 38 07 33
E-mail: noardwest@fryslan.frl

 

Website: www.streekwurk.frl/leader