Water

Filter op thema

Subsidiepercentages bij POP3 openstellingen voor waterprojecten

Regelmatig krijgen wij vragen over de verschillende subsidiepercentages voor waterprojecten in POP3-openstellingen. Onderstaande tekst geeft een toelichting op de begrippen die hierbij een rol spelen.

Het subsidiepercentage (dus het percentage dat een aanvrager over zijn subsidiabel gestelde projectkosten vergoed krijgt) is bepaald in de maatregelen en opgenomen in het openstellingsbesluit. Voor niet-productieve investeringen is dit in het algemeen 100% van de subsidiabel gestelde kosten. 

Het subsidieplafond is het bedrag dat in het openstellingsbesluit bekend gemaakt is als maximale budget voor de openstelling. De samenstelling van het subsidieplafond kan per openstelling verschillen. Soms is er sprake van 100% Europese middelen (ELFPO), in andere gevallen bestaat de overheidsfinanciering uit 50% ELFPO en daarnaast 50% financiering die afkomstig moet zijn van een nationale overheid (bijvoorbeeld provincie, waterschap of gemeente). Dit verschil in financiering komt voort uit landelijke afspraken tussen Rijk, waterschappen en provincies.  In het openstellingsbesluit staat het totaal beschikbare budget aangegeven (het plafond) en hoe de samenstelling daarvan is.

Een cofinancieringsverklaring is een verklaring van een nationale overheid dat die overheid middelen beschikbaar stelt die naast de ELFPO middelen in een project geïnvesteerd kunnen worden. De volgende regels zijn van toepassing:

  • Als er sprake is van een plafond dat bestaat uit 100% ELFPO middelen, is geen cofinancieringsverklaring nodig.
  • Als er sprake is van een openstelling waarbij 50% ELFPO middelen beschikbaar gesteld worden én in diezelfde openstelling wordt ook nationale overheidsfinanciering beschikbaar gesteld, dan is evenmin een cofinancieringsverklaring nodig.
  • Alleen in het geval dat in een openstellingsbesluit 50% ELFPO middelen beschikbaar worden gesteld en in de openstelling wordt aangegeven dat de aanvrager daarnaast zelf voor nationale overheidsfinanciering moet zorgen, is een cofinancieringsverklaring bij de aanvraag noodzakelijk.

Omdat in de meeste gevallen bij openstellingen voor niet productieve investeringen òf 100% ELFPO middelen beschikbaar besteld worden òf 50% ELFPO en tegelijkertijd 50% nationale overheidsfinanciering, is een co-financieringsverklaring bij die openstellingen meestal niet nodig.

Meer informatie over POP3 kun je vinden op de website van het Regiebureau POP. Hier vind je ook het Handboek voor aanvragers POP3 subsidie. Dit handboek geeft uitleg over de procedures en regelgeving.

Discussies

Geen discussies