Nieuws

Landbouwportaal Noord Holland is open

Op 28 mei vond de officiële opening plaats van het Landbouwportaal Noord Holland en de start van de subsidieregeling. Agrarische ondernemers in Noord-Holland kunnen op dit portaal terecht voor kennis, informatie en een overzicht van maatregelen en subsidie mogelijkheden. De maatregelen dragen allen bij aan het behalen van de wateropgave. Het portaal is tot stand gekomen door het bundelen van de krachten van LTO Noord, de agrarische collectieven, de provincie en de waterbeheerders in Noord-Holland.

Het Landbouwportaal Noord-Holland wil samen met agrariërs werken aan een schone, gezonde natuurlijke omgeving waar de landbouw kan floreren en biodiversiteit de ruimte krijgt. De mogelijke maatregelen richten zich op het verbeteren van de waterkwaliteit, de bodemstructuur, het verminderen van bodemdaling en verzilting en het veerkrachtiger maken van de waterhuishouding in natte en droge perioden.

Laagdrempelige aanpak

Bij het Landbouwportaal en de subsidieregeling is gekozen voor een grootschalige, integrale en laagdrempelige aanpak. Op het Landbouwportaal kunnen agrarische ondernemers in Noord-Holland op de thema’s erfafspoeling, duurzaam bodemgebruik, gewasbeschermingsmiddelen, voldoende zoetwater en perceel- en oeverinrichting  zoeken naar maatregelen en subsidiemogelijkheden. Bijzonder is de samenwerking. Deze was niet vanzelfsprekend. In de afgelopen periode zijn de rollen en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen in het proces uitgekristalliseerd en hebben de partijen elkaars taal leren spreken.

Integrale aanpak

Tijdens de bijeenkomst ging Martin Scholten (Animal Sciences Group, WUR) in op waarom dit Landbouwportaal volgens hem precies op het juiste moment komt. Hij lichtte dit toe aan de hand van de geschiedenis van de landbouw in Noord Holland. Momenteel komen heel veel zaken  (milieu, klimaat, biodiversiteit en natuur inclusief)  op het bordje van de agrarische ondernemers terecht. Dit vraagt om een meer integrale aanpak. Het Landbouwportaal, waar de samenwerking rond bodem en water centraal staat, sluit daar goed op aan.

POP3 en Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Het Landbouwportaal is een voorbeeld van een project dat voortkomt uit landelijke afspraken over de inzet van financiële  middelen die worden ingezet om de landbouw te stimuleren te voldoen aan de KRW en Nitraatrichtlijn. Op de website van Deltaplan Agrarische Waterbeheer (DAW) wordt een overzicht geboden van alle projecten, een deel van deze projecten ontvangt POP3 subsidie,  die bijdrage aan de totale wateropgave. Dit overzicht is nog niet compleet en wordt de komende tijd nog verder aangevuld.

Landbouwportaal