LEADER Noord Brabant

LEADER betekent vrij vertaald ‘samenwerking voor plattelandsontwikkeling’. Vanuit Europa wordt geld beschikbaar gesteld voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van de agrarische sector in Nederland. Dit gebeurt nu voor een derde keer en staat bekend onder POP3, omdat het valt onder het (Nederlands) PlattelandsOntwikkelingsProgramma (POP3). Looptijd is van 2014 tot 2020. De financiering komt vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO).

Aantrekkelijk platteland op lange termijn

LEADER heeft als doel de leefbaarheid en de economie te stimuleren in een bepaald gebied en vraagt het gebied om hiervoor zelf verantwoordelijkheid te nemen en dit via subsidie voor elkaar te krijgen. Dit kan via kleine en vernieuwende projecten die bijdragen aan een vitaal platteland op de lange termijn. Voor goede initiatieven die hier aan voldoen, is geld beschikbaar. Dit gaat straks verlopen via de Subsidieregeling POP3 Brabant.
In 2015 is POP3 Brabant van start gegaan en zijn, van 2 november tot en met 11 december 2015, de eerste drie maatregelen opengesteld geweest. LEADER is ook een maatregel binnen POP3, maar moet nog voor subsidieverzoeken worden opengesteld. Stimulus Programmamanagement, uitvoeringsorganisatie van de provincie Noord-Brabant, is het centrale loket voor het indienen van subsidieverzoeken en de afwikkeling daarvan. U vindt op de website van Stimulus hierover meer informatie. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland betaalt uiteindelijk de begunstigden zodat ze aan de slag kunnen met een initiatief. Dit alles is weergegeven in het volgende schema.

Schema EU POP3

Nederland heeft voor de komende programmaperiode 20 LEADER-gebieden aangewezen. De provincie Noord-Brabant heeft als enige LEADER-gebied in Brabant Grenscorridor N69 aangewezen.

N69 in NL

Benieuwd naar welke LEADER gebieden er nog meer zijn? Kijk dan onder LEADER (lokale initiatieven)

Over welk gebied gaat het nu en welke partijen werken hierin al samen?

partijen

LEADER binnen Grenscorridor N69

Gebiedsontwikkeling Grenscorridor N69 bestaat uit drie onderdelen: de aanleg van een nieuwe weg, lokale maatregelen die daarmee gepaard gaan en investeringen in natuur, water, landbouw, landschap en recreatie. Door deze investeringen gezamenlijk met partners op te pakken is de kans op een succesvolle uitvoering groter. Daarom hebben de regionale partners een Integraal Gebiedsplan opgesteld. Daarin staat beschreven waarin men allemaal wil investeren. Hoe men dit wil doen, is beschreven in een Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS).

Zelf bepalen

Kenmerkend voor LEADER is dat mensen in het gebied zélf bepalen wat belangrijk is voor hun gebied. Dus niet op initiatief van de overheid, maar vanuit ‘onderaf’. Dit kunnen projecten zijn die passen binnen het integraal gebiedsplan of aanvullend daarop zijn. Projecten die door inwoners, ondernemers en organisaties uit het gebied zelf worden opgezet, ontwikkeld en beoordeeld! De projecten die LEADER subsidie kunnen ontvangen, moeten aan enkele criteria voldoen. Deze criteria zijn gebaseerd op de Lokale Ontwikkelings Strategie Grenscorridor N69 (LOS). Zodra Gedeputeerde Staten de LOS hebben vastgesteld, vindt u op deze pagina de samenvatting. Projecten die kans maken op LEADER geld, moeten gericht zijn op bijvoorbeeld verbindingen tussen stad en platteland, voedsel, recreatie, educatie en innovatie (bij bv energie en zorg). Elk LEADER gebied heeft een Lokale Actie Groep (LAG) die helpt ideeën om te zetten in goede projecten. De LAG brengt je in contact met andere partners uit het netwerk en beoordeelt of deze in aanmerking komen voor een eenmalige subsidie. Beoordeling zal plaatsvinden op innovatie, initiatief van onderop, draagvlak, meerwaarde voor het gebied, samenwerking, kennisdeling, haalbaarheid en opbrengst. Meer weten over wat de criteria zijn voor het indienen van ideeën of wie er in de LAG zitten? Het staat uitgelegd in deze infographic.

Leader wanneerwerkthet

Hoeveel geld is er beschikbaar?

De provincie heeft 1,2 miljoen euro beschikbaar gesteld via gebiedsontwikkeling Grenscorridor N69. Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling kán 1,2 miljoen euro beschikbaar stellen als bedrijven en instellingen uit het gebied 1,6 miljoen in totaliteit meebetalen aan de projecten die worden ingediend. Dit noemen we co-financiering. In totaal kan er dus 4 miljoen euro extra worden geïnvesteerd in het Grenscorridorgebied als de juiste partijen elkaar kunnen vinden en bijdragen!

Planning

In november 2015 is een landelijke bijeenkomst over LEADER geweest. U leest hierover meer op de website van Netwerk Platteland. Daarnaast zijn enkele LAG leden in januari jl bij elkaar gekomen en hebben zij info over LEADER ontvangen en is verteld wat hun taken zijn. Welke stappen moeten nu nog genomen worden?

Provincie Noord-Brabant en Stimulus Programmanagement zetten in het voorjaar van 2016 op papier hoe men straks geld kan ontvangen voor goede ideeën (subsidieregeling en –proces). Als alles goed gaat, kunnen de eerste ideeën worden beoordeeld eind 2016 als de subsidieregeling open staat. Hiervoor zullen de provinciale bestuurders (Gedeputeerde Staten) de Lokale Ontwikkelings Strategie en de Lokale Actie Groep (LAG) eerst moeten vaststellen. Het LAG zet verder alle afspraken over samenstelling en werkwijze op papier en plant haar bijeenkomsten regelmatig in.


Heb je zelf een goed (project)idee?

Vul dan dit formulier in of neem eens contact op met Elly Trommelen, projectsecretaris van de LAG, via telefoonnummer 06-27745046 of e-mail etrommelen@brabant.nl

Meer info?

www.stimulus.nl/pop-brabant

www.brabant.nl/n69

Grenscorridor N69