Agrarisch natuurbeheer

Meer plasdrasgebieden in Friesland

Er komen meer plasdrassen in Friesland. Weidevogels profiteren volop van deze drassige plekken. De 7 agrarische collectieven in de provincie, samenwerkend binnen het Kollektivenberied Fryslân (KBF), keren beheervergoedingen uit aan ruim 200 boeren die in totaal ruim 112 hectare plasdras hebben aangelegd. Daarnaast zijn er nog vele onbetaalde initiatieven.

Ruim 200 boeren die aangesloten zijn bij de collectieven laten in het voorjaar met een pomp water op een stuk land lopen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert controles uit of het opgegeven aantal hectares klopt en of het land voldoende drassig is. De collectieven controleren of er voldoende water in een plasdras staat. Na 15 juni of 1 juli, afhankelijk van het beheerpakket, moeten de boeren het water weer weg laten stromen.

Veel soorten profiteren van plasdrassen

Een plasdras, een laag deel in een weiland dat onder water is gezet, heeft een enorme aantrekkingskracht op weidevogels doordat er voldoende voedsel is. In de drassige stroken kunnen de vogels gemakkelijk wormen vinden. Rondom een plasdras zijn dan ook veel nesten van onder andere grutto’s, kieviten, tureluurs en scholeksters. Daarnaast profiteren zeldzame eendensoorten van de waterplassen. Water speelt een cruciale rol in de overlevingskansen van de kuikens. 

De ideale omstandigheden voor weidevogels om hun jongen groot te brengen zijn naast een hoger waterpeil en plasdrassen ook omringend land met een latere maaidatum en kruidenrijk gras. Verspreid over de provincie Friesland liggen er 214 plasdrassen. Daar gaat het goed met de weidevogels, tenminste, als er niet veel eieren en kuikens worden opgegeten door vossen, kraaien en roofvogels. In Friesland zijn er ruim 800 boeren die aan weidevogelbeheer doen, waarvan een kwart een plasdras aanlegt.

Predatie is een probleem

Het aantal plasdrassen in Friesland is in 2016 met enkele tientallen procenten toegenomen. Het KBF is er met de onderliggende collectieven in geslaagd nieuwe plasdraslocaties in het boerenland aan te leggen. Predatie in de succesvolle gebieden blijft wel een probleem en bepaalt het aantal weidevogels. Er is al een ontheffing voor de jacht op vossen. Over de predatiedruk en de bestrijdingswijze moeten betere afspraken gemaakt worden om de effectiviteit van het weidevogelbeheer te borgen, vindt het KBF.

bron: Kollektivenberied Fryslân, 25/05/16

Grutto