Water

Mestgebruik nog steeds lastig voor drinkwaterwinning

Drinkwaterbedrijven in het zuiden en oosten van Nederland hebben nog steeds last van teveel nutriënten in het grondwater. Ondanks  een sterke daling van het stikstofgebruik in de agrarische sector sinds de jaren 1990. Dit blijkt uit een onderzoek door KWR Watercycle Research Institute en het RIVM, dat in opdracht van de Vewin is gedaan.  Het onderzoek gaat over de invloed van mestgebruik op de kwaliteit van het grondwater dat door drinkwaterbedrijven gewonnen wordt. Het onderzoek geeft een actueel overzicht van de aard en omvang van de problemen voor de drinkwaterbedrijven door bemesting. De drinkwaterbedrijven in Oost- en Zuid Nederland worden bijvoorbeeld nog altijd geconfronteerd met normoverschrijdingen voor nitraat, hardheid, sulfaat en nikkel. De mestproblematiek vraagt dan ook om een continue inspanning en inzet van middelen om de problemen beheersbaar te houden.

Evaluatie Meststoffenwet

Momenteel evalueert het ministerie van Economische Zaken de Meststoffenwet. Op basis hiervan worden de onderhandelingen over het Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn gevoerd tussen het kabinet en de Europese Commissie. De Vewin is van mening dat bij de maatregelen in dit Actieprogramma rekening gehouden moet worden met het  halen van de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water. Specifiek de doelen voor de drinkwaterbronnen. Mogelijke maatregelen zijn aanscherpen van stikstofgebruiksnormen in intrekgebieden  en een gerichte handhaving. Maar ook door de succesvolle samenwerkingsprojecten tussen drinkwaterbedrijven en agrariërs op te schalen. Maatregelen voor een gezonde bodem zijn belangrijk.

Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater

Schone bronnen, zowel grondwater als oppervlaktewater, zijn voor drinkwaterbedrijven cruciaal. Bij tientallen grondwaterwinningen komen normoverschrijdingen voor van nitraat. Maar ook van andere waarden, zoals die van hardheid, sulfaat en nikkel. Hierdoor moeten drinkwaterbedrijven extra zuiveren of zelfs winningen moeten sluiten of verplaatsen. Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu (IenM) is gestart met de Delta-aanpak waterkwaliteit en zoetwater. Aanvullende maatregelen worden geïnventariseerd om de waterkwaliteit te verbeteren en de doelen van de KRW wel te halen. Mest is hierbij benoemd als een van de prioriteiten.