Nieuws

Minister Schouten lanceert Realisatieplan visie LNV

In september 2018 heeft het kabinet de LNV-visie ‘Waardevol en Verbonden’ gepresenteerd met de inzet op een transitie naar kringlooplandbouw. Op 17 juni 2019 is de volgende stap gezet met het Realisatieplan visie LNV: op weg met nieuw perspectief. Daarin schetst de minister haar beleidsinzet en de acties om de transitie naar kringlooplandbouw verder vorm te geven.

Zij geeft niet alleen aandacht aan klimaat, bodem en biodiversiteit, maar komt ook met acties voor een eerlijke beloning en betere positie van de boer in de keten. Er komt een Commissie Verdienvermogen onder leiding van de voormalig voorzitter van het Landelijk Provinciale Overleg Platteland Hester May (ex-gedeputeerde Overijssel). In het Realisatieplan wordt geen strakke definitie van kringlooplandbouw gegeven, maar vooral een richting aangegeven, waarbij invulling van de stappen vooral van onderaf moet gebeuren, door en met boeren. Met meer samenwerking tussen rijk, provincies en waterschappen. Met meer maatwerk voor de regio’s en met meer experimenteerruimte binnen de regelgeving, alhoewel die laatste soms nog in Brussel bevochten zal moeten worden. In het Realisatieplan worden veel voorbeelden gegeven van initiatieven die al bijdragen aan de transitie naar kringlooplandbouw, van Regiodeals en GLB-pilots tot bottom-up projecten van ondernemers. Ook vanuit het huidige POP programma wordt volop bijgedragen aan vele bottom-up projecten en de GBL-pilots. Daarop zit veel energie en dat vormt een goede basis voor verdere realisatie. Klik om de brief te lezen.

Carola Schouten