Agrarisch natuurbeheer

Natuur en landschap

Nederland loopt binnen Europa voorop met het introduceren van agrarisch natuurbeheer via collectieven van agrariërs. Subsidies die via POP3 worden verstrekt komen terecht bij deze collectieven. Zij selecteren zelf welke beheersmaatregelen in dat gebied voor subsidie in aanmerking komen om de ambities voor natuur en landschap te kunnen realiseren. In het verleden konden agrariërs in daartoe geselecteerde gebieden afzonderlijke aanvragen indienen. Door dit nu via de collectieven te regelen is het mogelijk om meer samenhang in de afzonderlijke beheersmaatregelen aan te brengen. Daarnaast is het mogelijk om het beheer op deze manier goedkoper uit te voeren.

De provincies regisseren via een gebiedsgerichte aanpak het vernieuwde agrarisch natuurbeheer. Zij zorgen ervoor dat de ambities en doelen van alle betrokkenen in een gebied worden vastgelegd in hun provinciale natuurbeheerplannen. Hierin staat in grote lijnen waar het agrarisch natuurbeheer zal worden toegepast.

De collectieven leggen in beheerplannen vast welke maatregelen voor subsidie in aanmerking komen. Zij doen dit in nauwe samenspraak met andere partijen in de omgeving, zoals natuur- en landschapsorganisaties en waterschappen.

Hiermee realiseren we een effectiever en efficiënter agrarisch natuurbeheer, uitgevoerd door gemotiveerde en ondernemende boeren, die ambassadeur zijn voor een agrarisch cultuurlandschap waar de streek trots op is.

Meer informatie over het agrarisch natuurbeheer kun je vinden op de website: www.portaalnatuurenlandschap.nl

Initiatieven (2)