Agrarisch natuurbeheer

Natuur en landschap

Het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) is een zesjarige subsidie voor het verbeteren van de biodiversiteit, de waterkwaliteit en het waterbergend vermogen in agrarisch gebied.

Leefgebiedenbenadering

Kern van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer is het creëren en in stand houden van leefgebieden voor diersoorten waarvoor Nederland de internationale verplichting heeft hun “Staat van Instandhouding” te verbeteren of te behouden. Het gaat in totaal om 68 soorten amfibieën, insecten, vlinders, vogels, zoogdieren en vleermuizen. Subsidie is mogelijk voor vier agrarische leefgebieden: open grasland, open akkerland, natte dooradering en droge dooradering, en voor agrarisch waterbeheer: de categorie water.

Collectieve subsidieaanvraag: de gebiedsaanvraag

Agrarische collectieven kunnen ANLb-subsidie aanvragen. Een agrarisch collectief is een samenwerkingsverband van agrariërs en grondgebruikers die agrarisch natuur- en landschapsbeheer uitvoeren in een bepaald gebied. Er zijn 40 collectieven in Nederland. De subsidieaanvraag wordt de gebiedsaanvraag genoemd. Hierin laten agrarische collectieven zien welke prestaties zij op gebiedsniveau willen realiseren en hoe deze bijdragen aan het realiseren van de doelen van de provincie(s). De provincies verlenen de subsidie op basis van een minimaal en maximaal aantal hectares (een bandbreedte) per leefgebied.

Initiatieven (3)