Nieuws

Nederland host een EIP-workshop

Op 4 en 5 juni is in Almere een thematische EIP-workshop gehouden. Het onderwerp was Crop rotation and crop diversification. De workshop is georganiseerd  door het Servicepoint EIP-Agri en het Regiebureau POP.

Ongeveer 95 deskundigen op het gebied van vruchtwisseling en gewas diversificatie uit heel Europa waren aanwezig. De groep bestond vooral uit onderzoekers, adviseurs en agrariërs en had dus een zeer praktische insteek. Opvallend was de gedrevenheid waarmee het onderwerp door de aanwezigen werd behandeld. Een ieder kwam met eigen voorbeelden voor een gezonde bodem en gezond gewas. De opgaven verschilden sterk per klimaatregio. In de mediterrane landen was vooral de beschikbaarheid van voldoende en goed water een belangrijk thema, terwijl het in de Noordwest-Europese landen vooral ging om het gezond en vruchtbaar houden van de bodem.

Veldbezoek met verschillende EIP-projecten

Onderdeel van het programma waren twee field trips. Eén groep bezocht de Proeftuin Agro-ecologie en Technologie bij de WUR-onderzoekslocatie in Lelystad. Op de Proeftuin wordt agro-ecologisch onderzoek uitgevoerd, kan men geïnspireerd te raken over natuurinclusieve landbouw en met elkaar de dialoog aan gaan over hoe akkerbouw van de toekomst eruit kan zien.

In Lelystad werden ook twee POP3 innovatieprojecten gepresenteerd:

  • Lasting Fields in Practice. In dit project worden lichte landbouwmachines ontwikkeld, strokenteelt toegepast en een ruime vruchtwisseling gehanteerd.
  • SoMyCo. In dit project wordt getest of de opbrengst van de sojateelt in de Veenkoloniën kan worden verhoogd door gebruik te maken Mycorrhiza granulaat. Ook wordt een pers voor sojabonen ontwikkeld, waarmee boeren op het eigen bedrijf de sojabonen geschikt kunnen maken voor veevoer.

De andere groep ging naar het melkveehouderijbedrijf van Matté Eikelenboom in Lopikerkapel. Hier werden 3 POP3-projecten getoond:

Een uitgebreid verslag van de workshop en o.a. de presentaties van de veldbezoeken is te vinden op de website van het Servicepoint EIP-Agri.

Nederland host EIP-bezoek