Nieuws

Netwerkbijeenkomst verbindt POP3 innovatieprojecten in de melkveehouderij

Met POP3 subsidie wordt volop geïnnoveerd. Via de maatregelen 'Samenwerking voor Innovatie en EIP' zijn inmiddels ca. 100 projecten in uitvoering. Het gros van deze projecten hebben betrekking op de onderwerpen melkveehouderij, akkerbouw/vollegrondsgroenten en nieuwe ketens/nieuwe markten. Het Regiebureau POP biedt deze projecten de gelegenheid om kennis te delen en van elkaar te leren. Daarvoor worden dit jaar 3 Netwerkbijeenkomsten georganiseerd op de genoemde thema’s. De eerste bijeenkomst was op 12 april voor de melkveehouderij. Circa 60 personen namen hieraan deel. Het grootste deel van de aanwezigen waren projectleiders van POP-projecten en Nederlandse participanten in Europese netwerken.

Posterpresentaties

Posterpresentaties vormden de kern van de bijeenkomst. Informatie over de POP3-projecten werd gedeeld met geïnteresseerden. Ook 4 EIP-projecten uit Vlaanderen presenteerden zich. Veel projecten zijn gericht op een Betere Bodem (duurzaam bodem- en graslandbeheer) en op Meer Met Mest (extractie van nutriënten en verwaarden naar energie). Andere projecten hebben betrekking op klimaat, diervoeding/diergezondheid en biodiversiteit/kruidenrijk grasland. Je vindt hier de posters en presentaties van de Netwerkbijeenkomst melkveehouderij.   

 

Nationale en Europese faciliteiten

Het ging die dag niet alleen om de POP3-projecten, maar ook verschillende Europese en nationale projecten en programma’s werden gepresenteerd. Met elkaar gaf dat een mooi beeld van de innovatie in de melkveehouderij.

  • Het EIP-Agri Servicepoint in Brussel biedt ondersteuning aan POP3 projecten in de gehele Europese Unie
  • De EIP-Agri Focus Groups geven een beeld van de ontwikkelingen en het perspectief op allerlei thema’s. De Focus Groups Grazing for Carbon, Permanent Grasland, Robuuste en veerkrachtige Melkveehouderijsystemen en Reducing Livestock Emissions presenteerden zich
  • Horizon 2020 Thematic Networks slaan bruggen tussen onderzoek en praktijk. Aanwezig waren: Smart-AKIS (Smart Farming Technology), Eurodairy (duurzame melkveehouderij), 4D4F (Data Driven Dairy Decision For Farmers), Inno4Grass (grasland innovatie) en Agrispin (hoe stimuleer je innovaties bij agrarische ondernemers?)
  • EU-project Climate KIC en Climate Smart Agriculture Booster: bieden hulp bij innovatie voor klimaatbestendige en klimaatneutrale landbouw
  • Het Nederlandse melkveehouderij-onderzoek (o.a. Duurzame Zuivelketen)
  • Het Nederlandse Convenant Schone en Zuinige Agrosectoren: stimuleert vermindering uitstoot van broeikasgassen.

Verbinding voortgezet

Het is de bedoeling dat het netwerken ook na deze bijeenkomst wordt voortgezet. Gelijksoortige projecten weten elkaar te vinden en activiteiten zullen worden ontplooid.

De Netwerkbijeenkomsten voor de akkerbouw/vollegrondsgroenten en nieuwe ketens/nieuwe markten zullen na de zomervakantie plaatsvinden. Hierover zult u later worden geïnformeerd.