Innovatie

Nieuw kenniscentrum voor de glastuinbouw trapt af met Tuinbouw Digitaal

Het nieuwe World Horti Center ambieert het mondiale kennis- en innovatiecentrum van de internationale glastuinbouw te zijn. Wie het centrum in Naaldwijk binnenstapt ziet een wereld waarin bedrijfsleven, onderwijs en onderzoek gebroederlijk naast elkaar opereren en bedrijven onderling over het gevoel van concurrentie heen lijken te stappen. Tuinbouw Digitaal had de primeur van de eerste bijeenkomst op de evenementenkalender van het centrum.

Onder het motto “Coming together is a beginning, working together is a success” werken een groot aantal organisaties en bedrijven samen. Het centrum wil oplossingen bieden voor maatschappelijke vraagstukken op het gebied van waterkwaliteit, voedselvoorziening, voedselveiligheid en duurzaamheid. Roy Wubben, één van de initiatiefnemers, licht toe: “We willen diensten aanbieden voor allerlei spelers in de glastuinbouw. En dan grensoverschrijdend, niet alleen voor Nederland. Het gaat vooral om onderwijs, onderzoek, demonstraties en meetings. Ons credo is: waar mensen elkaar ontmoeten en samenwerken, ontstaan nieuwe ontwikkelingen.“

Tuinbouw Digitaal
De eerste meeting was op 19 oktober 2017 en ging over Tuinbouw Digitaal. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door Tuinbouw Digitaal, een innovatieprogramma van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U). Dit programma heeft als doel de kennis over informatiemanagement te vergroten en het gebruik van informatiestandaarden te stimuleren. Via deze link is een uitgebreid verslag van de bijeenkomst te vinden. 

Kabinet heeft ambitieuze digitale agenda
De eerste spreker was Oscar Delnooz van het Ministerie van Economische Zaken. Hij gaf een toelichting op het verse Regeerakkoord. Delnooz weet te melden: “Er heeft nog nooit zoveel digitalisering in een Regeerakkoord gestaan. Het kabinet wil werken aan een ambitieuze beleidsagenda. Er wordt dan ook veel geld vrijgemaakt wordt voor digitalisering, onderzoek en onderwijs. Weet wel dat er nergens specifiek gesproken wordt over digitalisering in de land- en  tuinbouw. Wel over digitalisering in de zorg, onderwijs, transport, rechtssysteem.”

Ingrijpende digitale transformatie
ICT is één van de belangrijkste aanjagers van innovatie in de glastuinbouw. De ontwikkelingen op het gebied van robotisering, sensoring, drones, het Internet of Things en blockchaintechnologie gaan razendsnel. Onderzoeker Jack van der Vorst van Wageningen University & Research concludeert dat de tuinbouw voor een ingrijpende digitale transformatie staat. “Slimme data-gedreven tuinbouw biedt heel veel kansen. Bij de teelt, bij de logistiek, bij de verwerking, maar ook voor de consument.  Om alle potenties te benutten is nauwe samenwerking tussen bedrijven, onderzoek, overheid en samenleving van cruciaal belang.”

Wat is de relatie tussen de glastuinbouw en POP3?
De glastuinbouw heeft de weg naar het POP3 nog niet echt gevonden. Subsidie wordt vooral verkregen vanuit het budget van Topsector T&U. Het lijkt er ook op dat in de glastuinbouw veel innovaties zonder veel overheidssubsidie tot stand komen.  

In Gelderland wordt een glastuinbouw project met POP-subsidie uitgevoerd op het gebied van  LED-verlichting. Door LED-verlichting in te zetten, willen de samenwerkende partijen een nieuw teeltsysteem voor groente- en potplanten ontwikkelen. Door de juiste inzet van LED-verlichting is er meer controle op de groei en ontwikkeling van specifieke gewassen. Hierdoor kan het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen verlaagd worden, het CO2-gebruik teruggedrongen worden en zal er een bijdrage worden geleverd aan de vermindering van lichthinder.