Innovatie

Nutrient Platform wil mineralenkringlopen sluiten

Een groep van meer dan 35 Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen en de overheid heeft de ambitie om nutriëntenkringlopen in Nederland te sluiten. De leden komen uit verschillende sectoren die allemaal betrokken zijn bij de nutriëntenkringloop: afvalsector, landbouw, chemische industrie, watersector, voedingsmiddelenindustrie etc. Geen van deze sectoren heeft het eigendom over de nutriëntenkringlopen en ze zijn ook niet altijd natuurlijke gesprekspartners van elkaar. Daarom hebben ze in januari 2011 het Nutrient Platform opgericht. Ook POP3-projecten zijn bezig met het sluiten van kringlopen, bijvoorbeeld het Overijsselse project  “Proeftuin mineralen en bemesting”.

Het Nutrient Platform ondersteunt organisaties door de gehele waardeketen bij het sluiten van nutriënten kringlopen, zoals de fosfaatkringloop. Een belangrijke taak van het Platform is het faciliteren van de samenwerking tussen de leden op dit terrein. Het platform bouwt voort op de speciale positie die Nederland heeft, met haar fosfaatoverschot in een wereld van (toekomstige) schaarste. Een efficiënter gebruik en hergebruik van nutriënten is volgens het Nutrient Platform noodzakelijk. Daardoor ontstaan kansen om de in Nederland ontwikkelde kennis internationaal toe te passen.

Meer nutriënten recyclen
Precies een jaar geleden hebben de leden van het Nutrient Platform de “Ambitie Nutriënten 2018” ondertekend. De leden van het platform willen hiermee het voortouw nemen in het opschalen van de markt van gerecyclede nutriënten. In het actieplan zijn verschillende doelen geformuleerd over verschillende belangrijke onderdelen in de kringloop. Zo zijn er nog verschillende uitdagingen op het gebied van markt, wet- en regelgeving, financiële haalbaarheid, kennis, bewustwording, certificering en groene labeling.   

Het afgelopen jaar zijn er verschillende stappen gezet in de uitvoering van de “Ambitie”. In dit online magazine zijn een aantal verhalen hierover opgetekend.

POP3 Innovatieprojecten werken aan efficiënter nutriëntengebruik
In diverse innovatieprojecten van het POP3 wordt in de praktijk gewerkt aan het sluiten van mineralenkringlopen. Een mooi voorbeeld is het Overijsselse project “Proeftuin mineralen en bemesting”. Een groep veehouders, akkerbouwers, loonwerkers en mestverwerkers in de gemeente Hardenberg wil op gebiedsniveau efficiënter met mineralen omgaan. Projectleider Harry Roetert van Stimuland vertelt “Het opwaarderen van de dunne fractie uit de mest is een belangrijk eerste stap. Hiermee wordt de afzet van mest aan de akkerbouw een stuk makkelijker. Transport van dunne fractie is duur, daarom willen we een groot deel van het water eruit halen. Door het product in de regio af te zetten worden nog meer kosten bespaard.” In een volgende fase wordt ook vraag en aanbod van mineralen beter op elkaar afgestemd en worden oplossingen gezocht om dit binnen de regio beter te organiseren. Tenslotte wordt gewerkt aan 'bemesten op maat'. Dat zijn experimenten met verschillende toedieningsapparaten voor de diverse mestfracties.