Nieuws

Phil Hogan en DG Hans Hoogeveen verwelkomen het rapport van de werkgroep SCAR AKIS 3

“Hoe zorgen we voor optimale opbouw, uitwisseling en verspreiding van landbouwkennis in Europa ?”

Hierover gaat de aanbeveling van de Standing Working Group AKIS 3. AKIS betekent  “Agriculture Knowledge & Innovation Systems”, ofwel de (praktijk) kennisnetwerken van de lidstaten. Denk in Nederland aan partijen als LTO, RvO, Wageningen Universiteit en de proefstations, de innovatiecentra van de Greenports, de innovatiemakelaars van de topsectoren, tal van private landbouwadviseurs en natuurlijk Netwerk Platteland met steunpunt EIP – AGRI.

Het belang van samenwerking

Op 27 januari namen onder het Nederlands voorzitterschap eurocommissaris voor de Landbouw Phil Hogan en Directeur-generaal Hans Hoogeveen het AKIS-rapport in ontvangst. Hoogeveen van het ministerie van Economische Zaken is de hoogste ambtenaar van staatssecretaris Martijn van Dam. In die hoedanigheid draagt hij de verantwoordelijkheid voor dossiers als land- en tuinbouw, agribusiness, GLB en internationale voedselzekerheid.

Beide hoge vertegenwoordigers hielden een toespraak op de zeer drukbezochte agri-onderzoek conferentie "Designing the path: a strategic approach to research and innovation" die op 27 en 28 februari werd gehouden in Brussel. Zij benadrukten het belang van samenwerking tussen praktijk en wetenschap en tussen de lidstaten.

Ook benadrukten zij de rol van het Europees Innovatie Partnerschap hierbij: De lidstaten verwachten dat in de periode 2016 – 2020 ruim 4000 praktijkgroepen (Operational Groups) een innovatie zullen ontwikkelen. Dit gebeurt met financiële steun van Europa en de nationale of regionale overheden. In Nederland nemen de provincies de handschoen op.

Wie is wie?

De SWG AKIS is een adviesgroep bestaande uit kennisdeskundigen met uiteenlopende achtergrond uit heel Europa. De groep adviseert de Standing Committee voor Agriculture Research (SCAR) over slim kenniswerken. SCAR adviseert de Europese Commissie onder meer over de programmering van Horizon 2020, het grote Europese kennisprogramma.

Implementatie EIP

In haar advies rapporteert AKIS over implementatie EIP, samenspel tussen onderzoek en plattelandsontwikkeling en over het overweldigend belang van ICT in zowel techniek als communicatie.  Voor de toekomst van landbouwkennissystemen maar ook van de productie zelf ziet de werkgroep 3 scenario’s: 1. Verdere schaalvergroting en toename van High Tech 2. Zelforganiserende systemen op regionale schaal en  3. Totale ineenstorting van de huidige systemen als gevolg van klimaatverandering en geopolitiek.  Het is nog niet te voorzien of 1 van de scenario’s zal overheersen of dat er een mengvorm zal ontstaan. Van belang is volgens AKIS dat de consequenties van elk scenario tijdig worden onderkend, zodat de samenleving kan anticiperen. 

De link naar het AKIS-rapport vindt u hier.

De link naar de conferentie vindt u hier.

handover SCAR AKIS 3 report to Comm Hogan and DG Hoogeveen