Nieuws

POP3 draagt bij aan nieuwe agenda Duurzame Zuivelketen

In het programma Duurzame Zuivelketen werken de melkveehouderij en de zuivelondernemingen samen aan een toekomstbestendige en verantwoorde zuivelsector. De afgelopen jaren heeft het programma al resultaten opgeleverd.

Onlangs is voor de periode tot 2030 een nieuwe agenda opgesteld met een aantal oude en nieuwe doelen. Uiteraard is het geen toeval dat  de POP3-innovatieprojecten bijdragen aan deze doelen. In dit bericht wordt bij elk van de doelen een bijpassend POP-project aangegeven.

Bereikte resultaten

Onder andere bij het terugdringen van het gebruik van antibiotica in de melkveehouderij en op het terrein van weidegang zijn de gestelde doelen voor 2020 al gehaald. Dit betekent bijvoorbeeld dat ruim 99% van de Nederlandse melkveebedrijven voldoet aan de norm voor antibioticagebruik van de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa). Het aantal bedrijven met weidegang is in 2018 al uitgekomen boven het streefpercentage van 81,2.

Bestaande en nieuwe doelen voor 2030

Het samenwerkingsverband verbreedt met het nieuwe programma zijn scope met enkele nieuwe doelen. De huidige 4 doelen zijn:

  1. Klimaatverantwoorde zuivelproductie: Kennisverspreidingsproject De bodem als spons werkt met een groep melkveehouders uit Overijssel aan het verhogen van organische stofgehalte in de bodem.
  2. Continu verbeteren van diergezondheid en dierenwelzijn: innovatieproject  Kalverhuisvesting met perspectief ontwikkelt (kalver) huisvesting met de modulaire smartbox voor een betere dierengezondheid en vermindering van emissies.
  3. Behoud van weidegang: Innovatieproject Maximaal melk uit gras wil bedrijfssystemen populairder te maken waarin maximaal wordt beweid en waarbij er zoveel mogelijk melk uit weidegras wordt gemolken.
  4. Biodiversiteit en milieu: Het DAW-project Duurzaam waterbeheer in Olde Maten en Veerslootlanden is in een veenweidegebied bezig met het verbeteren van de waterkwaliteit en waterkwantiteit

 De drie nieuwe doelen zijn:

  1. Verdienmodellen: duurzaam rendement voor melkveehouders op basis van hogere opbrengsten en/of lagere kosten en/of meer ontwikkel- cq gebruiksruimte. Het project Dubbel gediend doel ondersteund melkveehouders bij het verwaarden van producten afkomstig van Dubbel Doel Dieren (koeien houden voor zowel melk als vlees)
  2. Grondgebonden melkveehouderij: eiwit van eigen grond of uit de buurt, buurtcontracten, voldoende grote huiskavel t.b.v. weidegang en afname van de import van eiwitrijke grondstoffen. Met de POP3-maatregel Vrijwillige Kavelruil Vrijwillige Kavelruil kunnen melkveehouders hun huiskavel vergroten.
  3. veiligheid op het boerenerf: veilige werkvloer voor melkveehouders, hun familieleden, medewerkers en bezoekers (geen POP-project op dit thema)

Dubbel Doel Dieren om vee beter te verwaarden

Het Zuid-Hollandse project “Dubbel gediend doel” wil het verdienvermogen van veehouders met dubbel doel dieren verhogen. De dubbeldoelkoe is geen ras, maar een naam voor iets wat in het verleden volstrekt normaal was: koeien houden voor zowel melk als vlees. De specialisatie in melk of vlees heeft voor elk doel specifieke rassen opgeleverd. Verschillende melkveehouders combineren beide doelen, maar financieel laat dit te wensen over. Er zijn echter nog mogelijkheden voor verbetering aanwezig.

Veehouders worden door het project begeleid in het anders verzorgen van de dieren en het vinden van een (lokale) afzetmarkt voor de producten. Er wordt gekeken naar de kenmerken van het ras, de voeding en bijvoorbeeld de weidegang. Voor de afzet wordt onderzocht  waar de veehouder zelf een lokale markt kan opzetten of waar kan worden aangesloten bij bestaande markten.

Duurzame veehouderij