Nieuws

Provincie Fryslân zet POP3 in voor duurzame landbouw

Provincie Fryslân heeft onlangs de beleidsbrief 'Duurzame Landbouw' naar buiten gebracht. De provincie constateert dat landbouw economisch en ecologisch onder druk staat. Weidevogels laten zich minder zien en boeren krijgen het steeds lastiger om hun hoofd boven water te houden. Bovendien wordt vanuit de maatschappij niet altijd even positief naar de landbouw gekeken. Een nieuwe koers is daarom volgens de provincie nodig en de positie van de landbouw moet worden vernieuwd.

De landbouw heeft het voortouw
De provincie Fryslân streeft naar een duurzame, natuurinclusieve landbouw in 2025. Een landbouw die grondgebonden en circulair is, bijdraagt aan het herstel van de biodiversiteit, maatschappelijk draagvlak heeft én, niet in de laatste plaats, duurzaam economisch renderend is. Aan deze omslag willen ze een bijdrage leveren. Kern voor de Friese aanpak is echter dat de sector zelf het voortouw neemt. De boer is de ondernemer en de baas op zijn/haar eigen erf.

Om de doelen te bereiken zal ook gebruik worden gemaakt van POP3 maatregelen, onder andere bij bedrijfsopvolging (Jonge Landbouwers regeling), natuurinclusieve landbouw (Agrarisch Natuur en Landschaps Beheer), innovatie en verbeteren landbouwstructuur.