Stand van zaken POP3 - Jo-Annes de Bat

Jo-Annes de Bat, gedeputeerde Provincie Zeeland

Gedeputeerde de Bat heeft onder andere economie en landbouw in zijn portefeuille en heeft zitting in het landelijk bestuur POP3 (LB POP).

 

POP3 2014-2020

Nederland wil dat de landbouw schoner en duurzamer gaat produceren, zich meer gaat richten op de markt en minder afhankelijk wordt van inkomenssteun. Daarnaast moet Nederland werken aan het behalen van de internationale doelen op het gebied van natuur-, water en milieu. Het is de bedoeling dat POP3 hierbij gaat helpen. Er is geld voor het stimuleren van agrarisch natuurbeheer, agrarisch waterbeheer en duurzame innovaties  ter bevordering  van de concurrentiepositie. Naast het ondersteunen van innovatieve maatregelen en het ondersteunen van Jonge Boeren wordt POP3 ook ingezet om boeren een slechtweerverzekering af te laten sluiten. Ook is er met het LEADER-programma geld beschikbaar voor het aantrekkelijk houden van het platteland voor wonen, werken en recreëren .

 

Uitvoering van POP3

De komende jaren wordt voor dit alles ruim € 1,2 miljard uitgetrokken. De helft van dit bedrag komt uit het Europese Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.Het Rijk, de provincies en de waterschappen betalen de andere helft. We hebben er voor gekozen om 1 Programma te maken dat grotendeels decentraal door de provincies wordt uitgevoerd. Daarmee zijn er 13 partijen verantwoordelijk voor de uitvoering van POP3 binnen het Brusselse kader.De provincies en EZ maken de subsidieregelingen, beoordelen de subsidieaanvragen en verstrekken de subsidies. Deze vorm van uitvoering heeft in de afgelopen periode de nodige onderlinge afstemming gekost. We hebben elkaar in dit proces steeds beter weten te vinden en hebben veel van elkaar geleerd. We zijn er in geslaagd om zo veel mogelijk uniform uit te voeren en toch onze provinciale accenten te leggen. POP3 is nu uit de startblokken en begint op stoom te komen.

 

Stand van zaken uitvoering POP3

Het totale programma bedraagt ruim 1,2 mld. aan overheidsuitgaven, waarvan € 765 mln EU-middelen (=63%). Hierboven zullen private partijen en medeoverheden(waterschappen) nog een bedrag van € 870 mln aanvullend investeren. Na een intensieve voorbereiding is er eind vorig jaar gestart met de eerste openstellingen. Op dit moment zijn bij de provincies 143 openstellingen geweest/nog geopend, waarmee meer dan de helft van het budget is opengesteld.Het overgrote deel hiervan betreft het Agrarisch Natuurbeheer door collectieven. Tevens is ruim € 100 mln opengesteld voor niet productief agrarisch waterbeheer. Voor 2017 hebben de provincies  ruim 100 openstellingen in voorbereiding.

 

Aangevraagde subsidie POP3

De maatregelen in het POP zijn bekend bij de doelgroepen. De verschillende openstellingen hebben inmiddels ruim 900 subsidieverzoeken ontvangen. Hiervan was de openstelling van de JoLa met ruim 500 een grote. Openstellingen gericht op workshops/demonstratie of samenwerking voor innovatie leiden regelmatig tot een overschrijding van het plafondbedrag, er moet duidelijk geselecteerd worden.

 

Aantal beschikkingen POP3

Het proces van besluitvorming loopt nog wat onwennig. De samenwerking tussen de provincies en RVO.nl is nog niet op alle punten uitgekristalliseerd. Dit leidt tot vertraging in de besluitvorming. Wel zijn inmiddels in totaal 545 goedgekeurde beschikkingen (voor ruim 350 mln Euro) afgegeven en 87 projecten afgewezen. De beschikking aan de 40 collectieven voor Agrarische Natuurbheer en de 400 jonge landbouwers zijn belangrijke resultaten.

 

Uitbetalingen

De uitbetaling van twee jaar Agrarisch natuurbeheer en de het 1e jaar dat de brede weersverzekering (rijksregeling) is opengesteld leidt tot een verantwoording van 86 miljoen Euro.

 

BijlageGrootte
PDF-pictogram Jo-Annes de Bat 17 november.pdf852.29 KB