Water

Stand van zaken project en Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Dit jaar starten verschillende projecten uit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). LTO en haar partners leggen op dit moment samen met het Waterschap Noorderzijlvest  de laatste hand aan de realisatie van deze projecten.

Knelpunten oplossen

Het DAW is een initiatief van LTO Nederland om een bijdrage te leveren aan de wateropgaven in agrarische gebieden en het realiseren van een economisch sterke en duurzame landbouw. Daar is een intensieve samenwerking tussen het agrarische bedrijfsleven voor nodig, maar ook met de waterschappen om de knelpunten op het gebied van water op te lossen. Te denken valt aan verontreiniging van het water met te veel meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen, verzilting, te veel of te weinig water. Wij vinden het belangrijk dat we onder de paraplu van het DAW maatregelen kunnen uitvoeren die bijdragen aan:

  • een betere bodemconditie waardoor we meer water vasthouden in de bodem en minder nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen af- of uitspoelen naar het oppervlaktewater.
  • het beperken van fosfaatemissies naar het oppervlaktewater door het nemen van maatregelen op basis van het nog af te ronden onderzoek.
  • een betere waterkwaliteit door vermindering van erfafspoeling op melkvee- en akkerbouwbedrijven, waardoor minder nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater terechtkomen.

Maatregelen

Het waterschap Noorderzijlvest is betrokken bij de totstandkoming van deze projecten en investeert in de uitvoering ervan. Projecten kunnen aanspraak maken op middelen uit het zogenaamde Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) van de provincies Groningen en Drenthe. Zodra de projecten gefinancierd zijn, starten ze. Dit maakt het waterschap bekend via haar informatiekanalen en die van landbouwpartijen als LTO. Vanaf dat moment kunnen landbouwers zich aanmelden voor de projecten.

 

Bron: Uit Boerderij & Water, de nieuwsbrief voor agrarische ondernemers in het beheergebied van het waterschap Noorderzijlvest in Noord- en West-Groningen, Noord-Drenthe en het Lauwersmeergebied

waterbeheer