Nieuws

Veel projecten precisielandbouw, meer afstemming nodig

Op verschillende plekken wordt gewerkt aan de ontwikkeling van kennis en technologie voor precisielandbouw. Ook zijn allerlei partijen bezig om ervoor te zorgen dat deze kennis en technologie op het boerenbedrijf wordt toegepast. Dit is allemaal van belang om precisielandbouw in de praktijk aan de gang te krijgen. En dat is weer goed voor de boer en voor natuur en milieu. Er gebeurt dus veel, maar de afstemming kan beter.

Veel kennis en technologie wordt ontwikkeld met subsidie van POP3, van de Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmateriaal en andere overheidsmiddelen. In dit overzicht zijn de beschrijvingen van 40 precisielandbouw-projecten te vinden. Variërend van slimme mechanisatie tot precisiebemesting en precisie-irrigatie.

Netwerkbijeenkomst precisielandbouw

 Op initiatief van het Regiebureau POP, de Topsectoren, het programma Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL), Delphy en LNV kwamen eind vorig jaar 50 personen bij elkaar, waaronder een groot deel van de trekkers van deze projecten. Met elkaar is de rijke oogst aan projectresultaten enthousiast gedeeld, waarbij ook is vastgesteld dat er veel projecten met raakvlakken en soms ook overlap waren. Verbindingen tussen vergelijkbare projecten zijn ter plekke gelegd. De bijeenkomst was een eerste aanzet voor de nauwere afstemming. Ook hierna is nog inzet nodig.

Aanbevelingen voor vervolg

Vanuit de ervaringen met de netwerkbijeenkomst komen de initiatiefnemers met de volgende aanbevelingen voor het vervolg:

  1. Versterk de selectieprocedure van POP-projecten op het gebied van precisielandbouw (om te beginnen in de transitieperiode van POP). Dat kan bijvoorbeeld door te eisen dat in de projectaanvraag de state-of-the-art van de beschikbare kennis helder wordt beschreven en te zorgen dat de selectiecommissie op de hoogte is van de agenda voor precisielandbouw.
  2. Versterk de ingezette koers om de kennis uit de onderzoeksprojecten van de Topsectoren te implementeren. Hierdoor sluiten de projecten beter aan op de praktijkvragen en landt de ontwikkelde kennis sneller op het boerenerf.
  3. Zorg dat LNV en de provincies hun beleidsplannen rond precisielandbouw goed op elkaar afstemmen. Hierbij kan worden afgesproken wat op landelijk dan wel op regionaal niveau wordt opgepakt.
  4. Bevorder de uitwisseling tussen projecten en doorstroming van kennis naar de praktijk door het vormen van thematische netwerken. Start met enkele afgebakende thema’s zoals precisie-irrigatie en variabele pootafstanden.
  5. De ontwikkelde kennis uit de projecten wordt nog beperkt in de praktijk toegepast. Meer inzet is nodig om de informatie op een stimulerende wijze bij de telers te krijgen.

  6. Zorg voor meer samenhang tussen verspreiding van kennis over precisielandbouw via de media en online, via (onafhankelijke) bedrijfsadviseurs en demonstraties. Creëer een overzicht van alle precisielandbouwbijeenkomsten.

Door de organisatoren van de bijeenkomst precisielandbouw wordt verder gewerkt aan de versterking van de kennisontwikkeling en -doorstroming op het gebied van precisielandbouw. Dat is nodig voor de verdere adoptie in de praktijk. Precisielandbouw is immers gunstig voor het inkomen van boer en tuinder en voor de duurzaamheid, zeker op termijn.

Precisielandbouw