Nieuws

Via Carbon Farming CO2 opslaan in de bodem

Het opslaan van koolstof in de grond draagt bij aan de oplossing van de klimaatproblematiek en biedt kansen voor de landbouw. In het project Carbon Farming gaat Land- en tuinbouworganisatie ZLTO met zes partners hiermee aan het werk. Op 26 september was de aftrap van het project door gedeputeerde Zeeland Jo-Annes de Bat en voorzitter ZLTO-raad Zeeland Joris Baecke. Carbon Farming is één van de projecten die met koolstofopslag bezig is. Ook een aantal projecten met POP3 subsidie werkt hier aan.

De boodschap van het project Carbon Farming is dat vastleggen van koolstof in de bodem veel voordelen biedt. Het zorgt voor een vruchtbaardere en gezondere bodem van goede kwaliteit doordat voedingstoffen en water beter worden vastgehouden. En er wordt koolstof uit CO2 opgeslagen dat anders terecht komt in de atmosfeer: de veroorzaker van de temperatuurstijging op aarde. In het project worden businessmodellen voor koolstofvastlegging ontwikkeld, getest en gevalideerd. Ook wordt gewerkt aan het verhogen van de bewustwording over de potentie van koolstofvastlegging in landbouwbodems bij boeren.

Vastleggen van koolstof in twee POP3 projecten

In verschillende provincies zijn communicatie-projecten (POP3 Maatregel 1) opgezet rondom de koolstofkringloop, onder andere een project van DLV-advies in Utrecht. Een groep van circa twintig boeren werkt hier aan het verhogen van het organische stofgehalte in de bodem en het uitwisselen en verbeteren van kennis over C-kringlopen op het eigen bedrijf. Er is een model ontwikkeld dat inzicht geeft in de huidige en alternatieve situatie bij het nemen van maatregelen. Boeren kunnen bijvoorbeeld het bouwplan wijzigen naar 60 procent blijvend grasland, 20 procent maïs en 20 procent gras/klaver. Hiermee heeft de boer voldoende volume, wordt voldaan aan derogatie-eisen en wordt gezorgd voor meer organische stof in de bodem.

Via een innovatieproject op de Proeftuin Zwaagdijk worden methoden getest om het organische stofgehalte te verhogen. Dat doen ze door het toepassen van een combinatie van maatregelen in verschillende combinaties. Dit moet resulteren in een verhoging van het organische stofgehalte in de bodem met 1.0% en daardoor een extra CO2 opname van 89 ton per hectare. Deze verbeterde bodemkwaliteit leidt ook tot een mindering van het chemische middelen en kunstmest gebruik van respectievelijk 15% en 10%.

Grensoverschrijdende samenwerking

Het project Carbon Farming wordt gefinancierd uit Interreg, waardoor wordt samengewerkt met andere EU-landen. Ook in het POP-programma is grensoverschrijdende samenwerking een belangrijk element. In de POP3-projecten zelf wordt echter nog nauwelijks met andere EU-landen samengewerkt. Hier liggen wel wensen en kansen voor het toekomstig GLB.