Nieuws

Voorbeelden van POP3 passend bij de visie LNV

Zaterdag 8 september heeft Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), haar visie op de toekomst van de land- en tuinbouw en visserij naar buiten gebracht. Kern van de visie is dat de toekomst van onze voedselvoorziening alleen veilig kan worden gesteld door over te stappen op kringlooplandbouw. Lokaal doen wat kan en regionaal en internationaal wat moet om ketens zoveel mogelijk te sluiten. Efficiënt omgaan met grondstoffen en verspilling voorkomen zijn van belang om uitputting van bodem, water en grondstoffen tegen te gegaan. 

Hieronder staan enkele voorbeelden van POP3-projecten die al werken aan kringlooplandbouw, zowel op bedrijfs- en regionaal niveau:

  • Kringlooptoppers Drenthe: In dit innovatieproject werken melkveehouders samen om N, P en C kringlopen verder te sluiten. Daarbij streven ze naar een zo laag mogelijke milieu- en klimaatverlies gecombineerd met een zo hoog mogelijk economisch rendement.
  • Proeftuin mineralen en bemesting: veehouders, akkerbouwers, loonwerkers en mestverwerkers in de gemeente Hardenberg willen samen mineralenkringlopen sluiten. Dat doen ze o.a. door meer toegevoegde waarde voor producten uit mest te creëren en te zorgen voor evenwicht op de mestmarkt.
  • Samen werken aan de nutriëntenkringloop Kromme Rijnstreek: In het project wordt het regionaal voorkomend nutriëntenoverschot gebruikt om kunstmest te vervangen en de bodem te verbeteren. In eerste instantie wordt de nutriëntenbehoefte van fruittelers voorzien door gebruik te maken van overschotten bij (melk)veehouders (nieuwsbericht CLM).
  • Integrale verduurzaming van de pootaardappelteelt: Pootgoedtelers gaan werken aan duurzaam bodembeheer én vergroeningsmaatregelen op het vlak van gewasbescherming, bouwplan, (bodem)biodiversiteit en organische stofbeheer.
  • Demonstratieproject precisiebemesting in de open teelten: doel van het project is om de adoptiegraad van de precisiebemesting versneld op te voeren. De emissiearme toediening in de wortelzone van plantenvoeding, op het juiste tijdstip en in de juiste hoeveelheid, levert milieuwinst en hogere  gewasopbrengsten op.