Water

Wetterskip Fryslân brengt stoffen in water in beeld

Nutriënten staan volop in de belangstelling. Het verdwijnen van het melkquotum, de introductie van fosfaatrechten en de evaluatie van het mestbeleid dit jaar hebben tot veel discussie geleid. Gaat het nu goed of slecht met het terugdringen van de emissies van nutriënten? En waar komen die eigenlijk vandaan? Landelijk zijn er ook flinke verschillen. Wetterskip Fryslân heeft de situatie in het eigen beheergebied in beeld gebracht en komt met een plan van aanpak. In het “Infoblad Agrariërs” maakt het Wetterskip hier melding van.

Afname nutriënten in het water stokt

Nutriënten hebben een grote invloed op de waterkwaliteit. Sinds de jaren tachtig wordt er daarom gewerkt aan het verlagen van de hoeveelheid stikstof en fosfaat die in het water terechtkomt. Dit gebeurt door verdere zuivering van rioolwater, het verlagen van emissies vanuit de industrie en via het mestbeleid. Deze aanpak leverde een flinke verbetering op van de waterkwaliteit. In de afgelopen tien jaar stokte echter de afname van nutriëntengehaltes. Op sommige plaatsen is er zelfs sprake van een stijging. De Kaderrichtlijn Water (KRW) stelt concrete eisen aan de waterkwaliteit. Momenteel voldoet echter de helft van de waterlichamen in het beheergebied nog. Waar komen de nutriënten vandaan? Globaal zijn de bronnen van stikstof en fosfaat bekend: inlaatwater vanuit het IJsselmeer, emissies vanuit rioolwaterzuiveringsinstallaties en emissies uit de landbouw. De waterkwaliteit van het IJsselmeer is sterk verbeterd. Het zijn nu vooral de bronnen in het eigen beheergebied die de normoverschrijding veroorzaken.

Wetterskip neemt zelf verantwoordelijkheid

Marian Jager, lid van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân, zegt over de aanpak van waterschap: ‘Wij zijn van mening dat het landelijke mestbeleid onvoldoende is om op termijn aan de Europese normen te voldoen. De bijdrage van het vijfde actieprogramma nitraat zal in 2027 resulteren in hooguit 5 procent verbetering. We willen een stap verder gaan en doen een beroep op onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Waarom juist wij? Omdat Fryslân bij uitstek een agrarische en waterrijke provincie is. Wij kunnen samen de nieuwe koers uitzetten. De urgentie is hoog. Europa beoordeelt onze prestaties in 2027, maar er is eerder een toetsmoment. In 2018 loopt onze derogatie af. Deze staat toe dat Nederland meer mest uitrijdt dan de meeste Europese landen. Als Brussel ‘nee’ zegt tegen verlenging, komt agrarisch Fryslân snel in de knel. Wetterskip Fryslân zegt: laten we niet op het oordeel van Brussel wachten, maar het heft in eigen hand nemen. Beschouw ons actieplan als een soort kompas. Van daaruit gaan we samen met de landbouworganisaties goed uitvoerbare maatregelen in gang zetten. En die samen met de provincie medefinancieren. Het hoeft niet perse minder, het moet slimmer. De kwaliteit van onze bodem is onze gezamenlijke toekomst.’

Metingen gewasbeschermingsmiddelen delen met akkerbouwers

De eerste resultaten van de metingen van gewasbeschermingsmiddelen heeft Wetterskip Fryslân gedeeld met de betrokken akkerbouwers. Het meetnet in Fryslân bestaat uit acht meetpunten in middelgrote watergangen van het noordelijk akkerbouwgebied. Op deze meetpunten neemt het waterschap tijdens het teeltseizoen tweewekelijks watermonsters. Op 16 februari 2016 hield Wetterskip Fryslân een bijeenkomst voor de Friese akkerbouwers met een perceel vlakbij een meetpunt. Tijdens de bijeenkomst legde het waterschap uit hoe en waarom er gemeten wordt en wat er in de watergangen is aangetroffen gedurende 2014 en 2015. Aangenomen wordt dat agrariërs rondom een meetpunt de meeste invloed hebben op gemeten concentraties. Daarmee hebben ze invloed op de representatief geachte emissies voor Fries akkerbouwgebied en ook een aanzienlijk aandeel in de landelijke scores voor de teeltgroep akkerbouw. Met de aanwezige agrariërs besprak het waterschap welke stoffen zijn aangetroffen en er werd gediscussieerd over hoe deze in het water terechtgekomen zijn. Re

Water