Nieuws

ZOOMen tijdens de 17e NRN-meeting

De 17e NRN-meeting (National Rural Networks) werd wegens de coronacrisis digitaal gehouden; dat was voor het eerst. 77 mensen uit 22 EU-lidstaten namen op 7 mei 2020 deel aan een daglange ZOOM-sessie. Twee onderwerpen stonden centraal: Hoe is de governance van de Netwerken Platteland in de verschillende lidstaten georganiseerd? En welke woorden kunnen we gebruiken om de denkbeelden over het platteland (in positieve zin) te veranderen?

De digitale conferentie startte met een video waar Zweedse NSU-medewerkers lieten zien waar zij wonen en hoe mooi Zweden is – oorspronkelijk zou de bijeenkomst in dat land plaatsvinden. Vervolgens gingen we aan de hand van drie termen in op de governance van de Netwerken Platteland:

  • Co-ownership (co-eigenaarschap, van wie is het Netwerk Platteland?);
  • Neutral Arena (neutrale arena, kan iedereen vrij spreken?);
  • Participate on equal terms (deelnemen op basis van gelijkheid).

Meerdere governance-modellen, één doel

De governance van de Netwerken Platteland is in de Europese lidstaten op verschillende manieren georganiseerd. De Nederlandse Network Support Unit (NSU) is, naast de Zweedse en de Litouwse NSU’s, gevraagd om de governance van het Nederlandse Netwerk Platteland toe te lichten. Kees Anker (NSU) omschreef het Netwerk Platteland als een breed netwerk dat bestaat uit kleinere netwerken rondom diverse (plattelands)thema’s. De coördinatie van de NSU/het Netwerk Platteland ligt voor een groot deel bij de beheersautoriteit (management authority). De thema’s waar de NSU zich op focust worden besproken in het Comité van Toezicht dat bestaat uit vertegenwoordigers van het Netwerk Platteland.
En hoewel de governance-modellen verschillen, komen de doelen van de netwerken overeen: werken aan een levendig en duurzaam platteland. De Nederlandse NSU is een van de netwerkpartners; de NSU verbindt partijen en kennis, en dat is van grote waarde. 

Breakout rooms

Vervolgens gingen we uiteen in ‘breakout rooms’. Met ongeveer 7 deelnemers uit diverse lidstaten bespraken we opnieuw de drie termen Co-ownership, Neutral Arena en Participate on equal terms. Maar nu door aan te geven hoe we als lidstaat deze termen momenteel concreet vormgeven en invullen. Welke acties nemen we en zijn volgens ons belangrijk?

Het verschil tussen de netwerken wordt onder meer bepaald door de doelgroepen van de NSU’s. De Nederlandse NSU richt zich vooral op intermediairs, terwijl veel andere zich direct tot de boeren wenden.

De kracht van woorden

Na de lunchpauze – helaas niet met Zweedse streekproducten, maar een Hollandse boterham – volgde een plenaire presentatie van Terese Bengard van ‘All Sweden Shall Live’, een organisatie die zich richt op gelijkwaardigheid tussen stad en platteland. Zij vertelde over de kracht van woorden en de invloed die taalgebruik heeft op de denkwijze over het platteland. Je hoorde terug dat Zweden uitgestrekt is en dat het platteland vaak als achtergebleven wordt gezien. Een gebied dat ‘gesteund’ moet worden, in plaats van dat er in ‘geïnvesteerd’ wordt. De woorden roepen verschillende gevoelens en denkbeelden op, terwijl ze hetzelfde bedoelen. Een oproep van Zweden was om daar rekening mee te houden en als lidstaat ook eens na te denken over de woorden die wij gebruiken.

In de discussie die volgde in breakout rooms bracht Kees in dat het in Nederland vooral gaat om de kloof tussen boer en burger en minder om die tussen stad en platteland. Het platteland in Nederland wordt ook wel gezien als achtertuin van de stad.

Altijd digitaal?

Ondanks het feit dat we niet fysiek in dezelfde ruimte zaten, was de bijeenkomst waardevol, want kennis en ervaring delen lukte digitaal ook goed. Het bleef wel vrij zakelijk, zonder spontane grappen. Het echte netwerken bleef daardoor achter. Een digitale bijeenkomst als afwisseling vinden wij als Nederlandse NSU zeker de moeite waard, want het bespaart reistijd en vluchtverkeer. Maar ZOOM is niet in staat het diepere menselijke contact te vervangen.

Meer info

Voor de agenda en presentaties van de 17e NRN-bijeenkomst kun je terecht op de website van de ENRD.